Volebný program Moonshot

Základom našej vízie obnovenej Európskej únie (EÚ) je transformačná cesta k federálnej Európe. Sme presvedčení, že spôsob, akým EÚ interne funguje a ako navonok premieta svoje globálne zodpovednosti, si vyžaduje radikálny vývoj.

Po prvé, EÚ potrebuje radikálnu demokratickú zmenu. Tento vývoj nie je len snahou zhora nadol, ale kolektívnym úsilím, ktoré zahŕňa občanov a politických lídrov v celej Európe. Prostredníctvom tohto deliberatívneho a participatívneho procesu budú mať Európania európsku ústavu, ktorá zakotví ich moc a práva do nového systému, ktorý bude nielen citlivejší, ale aj pútavejší pre svojich občanov.

Táto demokratická revolúcia povedie k vytvoreniu stáleho všeobecného občianskeho zhromaždenia, ktoré pozve Európanov, aby sa aktívne podieľali na formovaní budúcnosti EÚ, a pretvoria demokraciu s cieľom podporiť dôveru, transparentnosť a kolektívne odhodlanie.

Budeme sa zasadzovať za obnovený Európsky parlament sformovaný nadnárodnými stranami, ktorý bude disponovať právomocou iniciovať, meniť a schvaľovať legislatívu, aby riadenie viac odrážalo záujmy občanov ako záujmy členských štátov. Prístupné zasadnutia a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou musia nahradiť zastarané právo veta, čím sa zabezpečí, že rozhodnutia budú v súlade so zásadami Európskej ústavy. V tejto novej federálnej Európe už členské štáty nemôžu odporovať zásadám EÚ a Európsky súdny dvor musí disponovať rozšírenými právomocami, aby zabránil demokratickému spiatočeniu a chránil integritu Únie.

Podľa našich ašpirácií musí byť vnútorná bezpečnosť Európy posilnená federálnou políciou, teda posilneným Europolom pripraveným bojovať proti akejkoľvek hrozbe pre bezpečnosť Európanov. Či už ide o (finančnú) kriminalitu, terorizmus alebo kybernetickú bezpečnosť, táto prepracovaná sila bude strážcom pred vyvíjajúcimi sa výzvami.

Popri demokratickejšej a bezpečnejšej Únii stelesňuje rozšírenie európskeho projektu podstatu spoločného mieru a prosperity Európy. Preto veríme, že EÚ musí prijať nových členov, ktorí zdieľajú náš záväzok voči demokratickým hodnotám a ľudským právam. Chránime sa pred demokratickým spiatočníctvom a kladieme základy pre EÚ, ktorá sa nielen berie na zodpovednosť, ale aktívne sa zasadzuje za spravodlivosť a rovnosť.

Táto transformácia presahuje rámec rétoriky. Hospodárstvo EÚ musí do roku 2040 dosiahnuť čistú nulu, minimalizovať emisie skleníkových plynov a kompenzovať nevyhnutné technológie prostredníctvom technológií zachytávania uhlíka. Európski občania a podniky musia aktívne zosúladiť svoje správanie s politickými cieľmi, čím sa vytvorí základ pre kolektívne akcie.

Túto budúcnosť nemožno vybudovať bez pevných základov postavených na strategickej autonómii EÚ. Od dosiahnutia energetickej sebestačnosti do roku 2040 po domácu výrobu všetkej energie prostredníctvom obnoviteľných technológií, jadrovej a vodíkovej energie. Toto je naša ašpirácia pre spoločnú zelenú budúcnosť Európy s občanmi, ktorí sa aktívne zúčastňujú na rôznorodom a flexibilnom energetickom mixe a infraštruktúrach skladovania energie, ktoré sú schopné dosiahnuť stabilné a spoľahlivé dodávky energie.

Naša snaha o obnovené zelené európske hospodárstvo si vyžaduje priekopnícky prístup k prepracovaniu infraštruktúry EÚ, poháňaný udržateľnosťou, odolnosťou a komfortom. Vysokorýchlostná železnica, efektívna verejná doprava, čistá energia a pokročilé internetové pripojenie sú základom budúcnosti Európy. Naše systémy odpadového hospodárstva musia byť udržateľné a investície do infraštruktúry musia pôsobiť ako hrádze proti ničivým zmenám klímy, vytvárať pracovné miesta a podporovať hospodársky rast.

Aby sme dokázali čeliť výzvam, ktorým Európa čelí, usilujeme sa o obnovenú ekonomickú prosperitu, ktorá sa hladko prelína s udržateľnosťou životného prostredia. Nanovo definujeme metriky rastu, čím sa zrodí „Zelený čistý HDP“, čím sa oddelí ekonomický pokrok od pazúrov zhoršovania životného prostredia. Mechanizmy oceňovania uhlíka a zdrojov smerujú odvetvia k udržateľnosti a vytvorené príjmy podporujú inovácie a prechod na ekologickejšie hospodárstvo. Paneurópska sociálna zmluva zabezpečuje, že prosperita je spoločným dedičstvom, pričom občania aktívne formujú ekonomické rozhodnutia.

Nová celoeurópska sociálna zmluva si vyžaduje prekročenie obmedzení minulosti – Európu, v ktorej má každý občan možnosť naplno využiť svoj potenciál, bez obmedzení nerovnosti na základe sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, rasy, etnickej príslušnosti alebo náboženstva. Súčasťou tohto úsilia musí byť spravodlivejší a transparentnejší systém proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Prostredníctvom globálnej spolupráce, vysokej transparentnosti a účinného presadzovania musíme vytvoriť progresívny a efektívny daňový systém. Každý občan musí prispieť dobrovoľne, s vedomím, že platí svoj spravodlivý podiel. Naša vízia je odvážna a naše poslanie je jasné: odstraňovať prekážky úspechu a budovať spoločnosť, kde prekvitá spravodlivejšie rozdeľovanie bohatstva a rovnaké príležitosti.

Naša cesta k inkluzívnosti sa začína rozhodným záväzkom poskytovať zdravotnú starostlivosť dostupnú pre všetkých a zabezpečiť pevný základ pre každé dieťa. Detstvo, v našom úsilí, by malo byť podporované inkluzívnym, rodovo citlivým a kultúrne citlivým vzdelávaním. Denná starostlivosť a predškolské programy sú katalyzátorom vyrovnávania príležitostí a poskytujú neochvejnú podporu deťom s jedinečnými potrebami. Vzdelávací systém predstavený ako motor sociálnej mobility nás posúva smerom k budúcnosti, kde základné a stredoškolské vzdelanie, ako aj vysokoškolské vzdelanie, nie sú luxusom, ale právom narodenia. Finančné prostriedky musia splniť tento záväzok a pripraviť pôdu pre spoločnosť zakorenenú v našich základných hodnotách.

Naša vzdelávacia paradigma je revolučná, kladie študenta do centra pozornosti a zahŕňa interdisciplinárne učenie a projektové prístupy. Vzdelávanie v našej ašpirácii presahuje obyčajné získavanie vedomostí – formuje zodpovedných občanov, vštepuje demokratické myslenie, mediálnu gramotnosť a kritické myslenie. Harmonizované vzdelávacie systémy naprieč hranicami podporujú sociálne zjednotenú Európu, ktorá oslavuje kultúrne rozdiely a uľahčuje mobilitu.

Oslava rozmanitosti v Európe si vyžaduje zaobchádzanie s migrantmi a utečencami, vrátane klimatických utečencov, s rešpektom, dôstojnosťou a súcitom. Predstavujeme si kontinent, kde nikto nezahynie na mori, ekonomickí migranti nie sú kriminalizovaní a tí, ktorí hľadajú útočisko, majú právo nielen patriť, ale aj prosperovať, pričom im budú poskytnuté základné životné podmienky, zdravotná starostlivosť, pracovné príležitosti a vzdelanie vrátane jazykovej prípravy. .

Rešpekt a dôstojnosť sú naším kompasom, ktorý poháňa našu snahu smerom k pevným právam pracovníkov, mzdám za dôstojný život, ochrane zdravia a bezpečnosti, právam na odbory a flexibilným pracovným podmienkam. Či už ako pracovníci, podnikatelia alebo nezávislí pracovníci, rozvinie sa komplexná sociálna záchranná sieť, ktorá poskytuje slobodu riskovať bez prízrak finančnej nestability. Európska spoločnosť si musí vážiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a poskytovať dostatok času na osobné záležitosti, rodinu a priateľov.

Riešenie týchto vnútorných výziev by neprinieslo potrebnú radikálnu zmenu, aby Európania mohli prosperovať.

Naša túžba po Európe presahuje obyčajnú jednotu, ale vyžaduje si, aby EÚ bola majákom sily a vplyvu na globálnej scéne. Predstavte si budúcnosť, v ktorej sa európske ozbrojené sily, ktoré sa vyvíjajú tak, aby prekonali národné hranice, stali symbolom solidarity a bezpečnosti. Táto transformácia, poháňaná spoločným rozpočtom na obranu a strategickým riadením zdrojov, nezabezpečuje len záujmy Európanov; buduje strategickú autonómiu, a to všetko pri dodržiavaní princípov demokratickej zodpovednosti.

Naša ašpirácia sa nekončí pri zabezpečení našich hraníc; je to plán budúcej zahraničnej politiky EÚ, ktorý rezonuje so súdržnosťou a proaktivitou v celosvetovom meradle. Predstavte si zefektívnené rozhodovanie o zahraničnej politike pod vedením európskeho ministerstva zahraničných vecí a pod vedením európskeho ministra zahraničných vecí s vyššou úlohou Európskeho parlamentu, ktorá zabezpečuje prísny demokratický dohľad. Tieto vnútorné reformy sú potrebné na to, aby EÚ premietla naše ambície na medzinárodnú scénu, pričom EÚ sa stane hlavnou silou v multilaterálnych organizáciách a stojí na čele reformovanej Organizácie Spojených národov. EÚ sa musí ako globálna demokracia správať vážne a ako jeden hlas presadzovať práva menšín a bojovať za klimatickú spravodlivosť. Diplomacia a ekonomické zdroje musia byť použité ako nástroje na podporu mieru, bezpečnosti a stability na celom svete.

EÚ musí viesť zodpovedne, obhajovať zraniteľných a formovať budúcnosť, kde jednota nie je len konceptom, ale silou pozitívnej zmeny v celosvetovom meradle. Je to naša vnútorná jednota a naše vnútorné environmentálne a ekonomické ambície, ktoré umožnia EÚ čeliť globálnej výzve zmeny klímy a klimatickej spravodlivosti. Dôsledným zapájaním sa do sveta musí EÚ nielen zabezpečiť svoju budúcnosť, ale musí pripraviť pôdu pre stabilný svet s nízkymi emisiami, v ktorom sa s istotou predpokladá, že globálne otepľovanie zostane do roku 2040 pod 2 stupňami.

V záujme dosiahnutia záväzkov v oblasti klimatickej spravodlivosti sa EÚ musí stať centrom pre projekty s pozitívnym vplyvom na klímu, ktoré budú ponúkať dlhodobé pôžičky s nízkym úrokom a stimulovať súkromný kapitál. EÚ je zodpovedná za podporu globálnych spoločenstiev pri prechode na udržateľné nízkoemisné cesty, čím sa posilní jej záväzok voči Parížskej dohode. Jedinou budúcnosťou, o ktorú sa musíme usilovať, je udržateľnosť, odolnosť a rovnosť zbližovania v prospech všetkých.

Predstavujeme si Európu, ktorá aktívne proaktívne podporuje ekonomiky mimoeurópskych krajín a rieši základné príčiny vysídľovania prostredníctvom trvalej rozvojovej spolupráce, finančnej pomoci a vzdelávacích programov; likviduje siete nelegálnej migrácie, pričom uprednostňuje potreby obetí; a zabezpečuje legálne cesty pre utečencov aj migrantov, ktoré sú štandardizované vo všetkých členských štátoch, zahŕňajúce začlenenie, rovnaké rozdelenie záťaže a voľný pohyb osôb. Naša spolupráca musí byť postavená na demokratických hodnotách s cieľom znížiť chudobu, konflikty, zmenu klímy a politickú nestabilitu.

Naliehavosť je jasná a čakanie neprichádza do úvahy. Klimatické zmeny, konflikty, preplnené tábory a spoločenský odpor si vyžadujú okamžité opatrenia. Spolu s ľuďmi – či už sú to Európania, migranti alebo utečenci – ktorí sú stredobodom našich túžob, môžeme vytvoriť budúcnosť, ktorá bude prosperovať pre všetkých. Vykročme teda do tejto budúcnosti, živenej ohňom optimizmu a presvedčením, že naše dnešné činy vytvoria Európu, v ktorej môže prekvitať každý sen a kde má každý občan neobmedzené možnosti. Teraz je čas konať a spoločne vytvoríme zajtrajšok, ktorý prekoná aj naše najambicióznejšie ambície.

Hlavný redaktor programu Moonshot
Claudio Lanza, Vedúcou program vo Volt Europa
Ines Bravo Figueiredo, Vedúcou program vo Volt Europa

Výzvy 5+1

Volt definoval 5+1 základných výziev, ktoré je potrebné riešiť v každej európskej krajine a v Európe ako celku.

Prečo 5 + 1 výziev?

5 výziev je v podstate rovnakých pre každú krajinu, ale ich implementácia môže byť prispôsobená na národnej úrovni tak, aby zohľadňovala miestne skutočnosti.

Výzva +1 – náš návrh na reformu a posilnenie EU – je rovnaká vo všetkých našich národných programoch.

Pozrite si portfólio politík
 • 01

  Inteligentný štát

  Vzdelávanie a digitalizácia sú kľúčovými prvkami 21. storočia

 • 02

  Ekonomická renesancia

  Inovatívne hospodárstvo musí byť motorom pokroku spoločnosti

 • 03

  Sociálna rovnosť

  Nikto by nemal zostať pozadu – bez ohľadu na pohlavie, príjem, náboženstvo. alebo pôvodu

 • 04

  Globálna rovnováha

  Európa musí prevziať zodpovednosť za svoju úlohu v globálnych výzvach

 • 05

  Posilnenie postavenia občanov

  Ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať politiku nad rámec samotných volieb

 • +1

  Reforma EU

  Milujeme EU – to neznamená, že nie je priestor na zlepšenie